شنبه 14 تیر 1399  
معاونت آموزش
ســاختار آموزشــي دانشــگاه از بخش هــاي مختلــف شــامل؛ آمــوزش علمــي،فرهنگــي، نظامــي و ورزشــي تشــکیل گردیــده اســت. معاونــت آمــوزش و تحصیـلات تکمیلـي در راسـتاي اهـداف عالیـه دانشـگاه، آموزش هـاي علمـي را مطابــق بــا قوانیــن و مقــررات ارتــش جمهــوري اســلامي ایــران و وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري بــا به کارگیــري کلیــه امکانــات و تجهیــزات موجــود بــراي دانشــجویان پیش بینــي و ارائــه مي نمایــد. معاونــت آمــوزش و تحصیــلات تکمیلــي یکــي از ارکان ســتاد تخصصــي فرماندهــي دانشــگاه علــوم دریایــي امــام خمینــي(ره) بــوده و از مدیریت هــای طــرح و برنامــه، آمــوزش، تحصیــلات تکمیلــي، کیفیــت آمــوزش و مرکــز آمــوزش دریانــوردان تشــکیل شــده اســت. بــه طــور اجمالــي ماموریــت معاونــت آمــوزش؛ برنامه ریــزي جامــع، هماهنگــي، نظــارت بــر فعالیت هــاي آموزشــي، ارزیابــي و تجزیــه تحلیــل اقدامــات انجــام شــده و فراهــم آوردن زمینه هــاي مناســب بــه منظــور نیــل بــه اهــداف کلــي دانشــگاه علــوم دریایــي امـام خمینـي(ره) و در حقیقـت نظـام جمهـوري اسـلامي ایـران بـوده و وظایـف مدیریت هــاي آن بــه شــرح زیــر مي باشــد:
1-مدیریت طرح و برنامه
مدیریـت طـرح و برنامـه معاونـت آمـوزش و تحصیـلات تکمیلـي مأموریـت دارد بــر اســاس طرح هــاي آموزشــي کوتاه مــدت و بلندمــدت ابلاغــي از سـوي معاونـت تربیـت و آمـوزش نیـروي دریایـي راهبـردي ارتـش جمهـوري اســلامي ایــران، نســبت بــه تهیــه طرح هــاي آموزشــي در قالــب قوانیــن آموزشــي وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري و همچنیــن خط مشــي ابلاغــي ارتـش جمهـوري اسـلامي ایـران، اقدامـات بایسـته را بـه منصـه ظهـور رسـاند.
بــه همیــن ترتیــب اصــلاح طرح هــاي مصوبــه جــاري، جــذب متقاضیــان عضویـت در هیـات علمـي و همچنیـن انجـام کلیـه امـور اعضـاي هیـات علمـي در زمینــه توانمندســازي و ارتقــاء علمــي آنــان، بــرآورد و تأمیــن تجهیــزات آموزشـي و کمـک آموزشـي و ... از اهـم اقدامـات مرتبـط بـا ایـن مدیریـت مي باشــد.

2-مدیریت آموزش
مدیریت آموزش شامل دوایر زیر مي باشد:
الف- دایره برنامه ریزي و سوابق:
دایــره برنامه ریــزي و ســوابق ماموریــت دارد بــر اســاس برنامــه از پیــش تعیین شــده (آیین نامه هــا و مقــررات آموزشــي دانشــگاه) نســبت بــه برنامه ریــزي آمــوزش علمــي دانشــجویان در راســتاي اهــداف ســازمان در مقاطــع مختلــف تحصیلــي (کارشناســي و کارشناســي ارشــد) گام بــرداري نمایــد.
تهیـه پرونـده آموزشـي، کنتـرل حضـور و غیـاب دانشـجویان، ثبـت نمـرات پایـان تـرم و صـدور کارنامـه و اخطـار تحصیلـي، تعییـن دانشـجویان کاندیـداي دانش آموختگــي، ارتقــاء دانشــجویان، فراغــت از تحصیــل، محرومیــت از تحصیــل، تنظیــم برنامــه نیم ســال هاي تحصیلــي، ثبت نــام، حــذف، اضافــه و نظــارت بــر فراینــد تحصیلــی دانشــجویان مامــور بــه ســایر دانشــگاه
ها از وظایــف ایــن دایــره مي باشــد.
ب- دایره نظارت و کنترل:
دایــره نظــارت و کنتــرل ماموریــت دارد بــر اســاس برنامــه از پیــش تعیین شــده (آیین نامه هــا و مقــررات آموزشــي دانشــگاه) نســبت بــه نظــارت و کنتـرل آموزشـي در راسـتاي اهـداف سـازمان در مقاطـع مختلـف تحصیلـي (کارشناســي و کارشناســي ارشــد) گام بــرداري نمایــد.
همچنیــن؛ نظــارت و کنتــرل بــر اجــراي کلیــه آئین نامه هــا و مقــررات آموزشــي، برگــزاري کلاس هــا، حق التدریــس اســاتید، پوشــش ســرفصل های مصوبــه آموزشــي (علمــي و پرورشــي) دانشــجویان و اجــراي دقیــق برنامــه آموزشــي در واحدهــاي آموزشــي دانشــگاه از وظایــف ایــن دایــره مي باشــد.

3-مدیریت کیفیت آموزش
مدیریت کیفیت آموزش شامل دوایر زیر مي باشد:
الف- دایره سنجش و ارزیابي:
دایـره سـنجش و ارزیابـي ماموریـت دارد بـر اسـاس برنامـه از پیش تعیین شـده (آیین نامه هــا و مقــررات آموزشــي دانشــگاه) نســبت بــه ســنجش و ارزیابــي آموزشــي اســاتید و مربیــان و وضعیــت تحصیلــي دانشــجویان در راســتاي اهــداف ســازمان در مقاطــع مختلــف تحصیلــي (کارشناســي و کارشناســي ارشــد) گام بــرداري نمایــد.
همچنیــن؛ ارزیابــي اســاتید، اســاتید راهنمــا و تهیــه گزارش هــای مربــوط بــه کیفیــت ارائــه دروس و فعالیت هــای علمــي و پژوهشــي آنــان و ارزشــیابي وضعیــت تحصیلــي دانشــجویان و تجزیــه و تحلیــل آموزش هــای علمــي و پرورشـي و ارائـه پیشـنهادها و راه کارهـاي مناسـب بـه منظـور ارتقـاي سـطح کیفــي و کمــي آموزشهــا از وظایــف اصلــي ایــن دایــره مي باشــد.
ب- دایره تضمین کیفیت:
دایــره تضمیــن کیفیــت مأموریــت دارد بــر اســاس الزامــات اســتاندارد
ISO 9001:2015 نســبت بــه انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه تدویــن، اسـتقرار، جـاري نمـودن و بازنگـري مـدارك مـورد نیـاز ایـن اسـتاندارد اقـدام نمایــد. بــه همیــن ترتیــب انجــام هماهنگی هــای لازم بــا شــرکت صــادر کننــده گواهـي جهـت انجـام ممیزی هـای صـدور و مراقبتـي از اهـم اقدامـات مرتبـط بــا ایــن دایــره می باشــد.