شنبه 14 تیر 1399  
مدیریــت تحصیــلات تکمیلــی
مدیریــت تحصیــلات تکمیلــی مأموریــت دارد نســبت بــه برنامه‌ریزی، نظـارت، کنتـرل و ایجـاد هماهنگی‌های لازم در کلیـه فعالیت‌های آموزشـی دانشـجویان تحصیـلات تکمیلـی دانشـگاه در قالـب قوانیـن آموزشـی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری (بــرای دانشــجویان بورســیه و غیــر بورســیه) و همچنین خط‌مشی ابلاغـی ارتـش جمهـوری اسـلامی ایـران و نیـروی دریایـی راهبـردی ارتـش جمهـوری اسـلامی ایـران به‌منظور تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص موردنیاز ارتـش و سـایر ارگان‌ها و نهادهـای کشـوری و لشـگری اقـدام نمایـد.
رشته‌های تحصیلــی دانشــگاه علــوم دریایــی امــام خمینــی (ره) در مقطــع کارشناســی ارشــد عبــارت اســت از:
. رشته مهندسی برق/ میدان و موج
. رشته مهندسی برق/ الکترونیک
. رشته معماری کشتی/ هیدرو مکانیک
. رشته مدیریت دریایی/ ناوبری
. رشته مهندسی دریا/ جلوبری
. رشته آماد/ دریایی
. رشته جغرافیای سیاسی/ دریایی