یکشنبه 15 تیر 1399  
دانشکده ناوبری و فرماندهي کشتی
مهندسـی پیوسـته ناوبـری و فرماندهـی کشـتی از دوره‌های آمـوزش عالـی در ارتــش جمهــوری اســلامی ایــران اســت کــه بــه پــرورش و تربیــت مهندسـان ناوبـر دریایـی می‌پردازد. دانش‌پژوهان شرکت‌کننده در ایـن دوره پـس از دانش‌آموختگی بـا سـطح مناسـبی از دانـش علمـی مرتبـط با رشـته تخصصـی آشـنا می‌شوند. دانشـجویان در پایـان تحصیـل بـا مـدرک کارشناسـی مهندسـی پیوسـته ناوبـری و فرماندهـی کشـتی فارغ‌التحصیل خواهنـد شـد.
عنوان دوره: مهندسی ناوبری و فرماندهی کشتی هدف از تشکیل دوره: دانش‌پژوهان شرکت‌کننده در ایــن دوره پـس از گذرانـدن موفقیت‌آمیز 140 واحـد درسـی بـا سـطح مناسـبی از دانـش علمـی مرتبـط بـا رشـته تخصصـی آشـنا گردیـده و توانمندی‌های لازم را جهـت خدمـت در واحدهـای شـناور به‌عنوان افسـر عرشـه کسـب می‌نمایند.
طول دوره: 4 سال تحصیلی
شرایط پذیرش در دوره:
. دیپلــم ریاضــی و تجربــی یــا معــادل آن در نظــام آموزشــی کشــورمیهمــان
. ســلامت جســم و روان بــه تأییــد اداره بهداشــت و درمــان آجــا یــاگواهــی بهداشــت و ســلامت بین‌المللی
. حداقــل ســن 18 ســال و حداکثــر 22 ســال بــدون احتســاب خدمــت ســربازی.
تعداد دوره در سال: یک دوره
تاریخ‌های شروع: نیمه دوم شهریورماه (نیمه اول سپتامبر) هرسال
ظرفیت دوره: حداقل 15 نفر
سرفصل‌های آموزشی دوره:
برخی از دروس ارائه‌شده در این رشته عبارت‌اند از:
ناوبـری سـاحلی، ناوبـری نجومـی، ملوانی و فنون عرشـه، سـلاح و تجهیزات زیرسطــحی و مین، مخـــابرات بصـــری، بالســتیک و موشـک، کارورزی 1 (دیانوردی،)1 کارورزی (2 دریانوردی،)2 کــارورزی (3 دریانوردی،)3 عملیــات دریایــی، توپخانــه و مهمــات، ناوبــری الکترونیکــی، مخابــرات رادیویــی و تاکتیــک، زبــان تخصصــی، هواشناســی دریایــی، شبیه‌ساز ناوبـری و رادار آرپـا، اقیانوس‌شناسی، قوانیـن دریایـی و زیست‌محیطی، تخلیــه و بارگیــری کالای خطرنــاک، مبانــی علــوم پــروازی
توانمندی‌های حاصل از اجرای دوره (شرح توانایی دوره:)
فارغ‌التحصیلان ایـن رشـته ضمـن کسـب دانـش لازم قـادر خواهنـد بـود مـوارد زیـر را تأمیـن نماینـد:
1- ایفــای نقــش در ســطح کارشــناس توپخانــه، ملــوان، مخابــرات، راه وعملیــات در یگان‌های ســطحی و زیرسطحی.
2-کســب مهارت‌های لازم جهــت هدایــت و مدیریــت یگان‌های کوچــک ســطحی و زیرســطحی در ســطوح مختلــف کاربــری به‌منظورارتقــای کمــی و کیفــی مأموریت‌های ســازمان.
3-برخــوردار از توانایی‌های نظامــی، جســمی، علمــی و روحــی وآمادگی‌های لازم جهــت مقابلــه بــا دشــمن.
4-ارتقــا تــوان رزمــی بــا اســتفاده از توانایی‌ها و اســتعدادهای موجــود درحـوزه مسـئولیت.
5-توانایی زندگی در شرایط سخت و پایداری در برابر دشمن.
6-ایفــای نقــش مؤثر در پیشــبرد مأموریت‌های نظامــی در سخت‌ترین
شــرایط:
7-کســب مهارت‌های لازم در خصــوص قوانیــن بین‌المللی راه وجلوگیــری از تصــادم در دریــا.
8-کســب مهارت‌های لازم در خصــوص به‌کارگیری واژه‌هایتخصصـی بـه زبـان انگلیسـی به‌منظور ایجـاد ارتبـاط و انجـام شناسـایی یگان‌های شــناور و پــروازی ســایر کشــورها